Kategoriler
Genel

Orta Asya Türk Resim Sanatı

ORTA ASYA TÜRK RESİM SANATI

Pınar KAYA ⃰

 

ÖZET

Bu çalışma İslamiyet öncesi  Türk  sanatını incelemek, eserler hakkında yorum yapabilmek, dönemi aydınlatabilmek adına yapılmıştır. Bu Dönemde birçok Türk Devletini, farklı kültürleri görmek mümkündür. Bazı toplumlarda ufak bir eşyada resimler yapılırken, bazı toplumlarda da simgelerle yaşantıları, inançları yansıtılmıştır.  Birçok dönemde olduğu gibi Din, Bu Türk Devletlerini de etkilemiştir.. İslamiyet öncesi birden fazla inanca sahip olunduğundan farklı konularda ve usluplarda eserler görülmektedir. Dinle beraber hayvan figürüne karşı duyulan inançlarda rahatlıkla görülmektedir. Yapılan araştırma ve kazılar,  yerli-yabancı bilim adamlarının katkıları ile İslamiyet öncesi Türk sanatının tarihini günümüze ulaştırmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, resim, sanat, Türk.

 

 

CENTRAL ASİAN TURKİSH ART OF PAİNTİNG

 

 

ABSTRACT

 

This study to examine deeply the Central Asian Turkish art of painting, works to make a comment about the period have been made in order to illuminate. Many Turkish state in Central Asia when, it is possible to see different cultures. In some societies in the article pictures a little while, in some societies experience with the icon, beliefs are reflected. As in many episodes Religion, Central Asia, Turkey has also affected States. Central Asia has gained importance only religious beliefs. Against animals in the belief clearly visible. Research and excavations, with the contribution of local and foreign scientists to present the history of Turkish Painting is reached.

 

Key Words: Central Asia, picture, art, Turkish

 

   Giriş

 

Türk’lerin ilk yurdu Orta Asya; Eskiden Çin Türkistan’ı olarak adlandırılırken, bugün Rus’ların etkisi ile Batı Türkistan’dır. Burada birçok devlet kurulmuş ve sonrasında yıkılmıştır. Bu devletler gerek sosyal-dinsel yapılarıyla gerekse ekonomik-kültürel gelişmeleriyle dönemin Türk resim sanatı açısından önemli yer tutar. Bu nedenle Orta Asya’daki Türk devletlerinin sanatlarına bu açıdan bakmak gerekir.

 

Orta Asya Türk Devletleri: Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Avarlar, gibi devletler olarak görülür.[1] Devletlerde yapılan araştırmalar ve kazılar sonucunda o dönemi yansıtan heykeller, minyatürler, freskler[2], petroglifler[3] bulunmuş; vazo, kalkan ve çeşitli günlük eşyaların üzerlerinde resimler görülmüştür. Bütün bunlar günlük yaşantılarını, savaş stratejilerini incelememiz açısından kolaylık sağlamaktadır.

 

Orta Asya Türk Devletlerini dinsel bağlamda ele aldığımızda Burhanizm, Şamanizm, Maniheizm, Budizm, Zerdüşt gibi dinlerin etkisi fazlasıyla görülmektedir.[4] Türk’lerin İslamiyet öncesi resim sanatı anlayışları, İslamiyet sonrası dönemden farklılık göstermiştir.

 

 1. 1. Orta Asya Türk Devlet’lerinde Resim Sanatı

 

   Orta Asya Devletleri, birbirlerinin devamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu devletlerin bazılarında kültürel etkileşimler olmuş, bazılarında da önceki devletin izlerini silerek,  yeni bir devlet olarak görülmüşlerdir. Eski ve yeni devletlerin bilimde,  sanatta, savaşta ve günlük hayatta farklı örnekler sunması,  resimlerin daha zengin ve çeşitli olmasını sağlamaktadır.

 

   1.1. Asya Hun Resim Sanatı

Hunlar, Türk Dünyasının ilk devleti ve ilk örnekleridir. Savaşçı, teşkilatçı ve göçebe bir topluluktur. Araştırmalarla Kurganlardan[5] çıkarılan eserler Hun soylularına ait olup; halı, kumaş, örtülerde Hun resimleri tasvir edilmiştir.[6] Kurganlar, Hun Sanatı açısından önemli rol oynar. Dünyanın en eski halılarından biri olan Pazırık halısına bu kazılar sonucunda ulaşılmıştır.

 

Orta Asya kültüründe… Pazırık halısının ayrı bir yeri vardır. Halının bulunduğu Altay Dağlarının eteğindeki          Pazırık kurganı, çok eski yıllarda bir defa açılmış, sonrada kapatılmıştır…. S.I. Rudenko Pazırık kurganındaki bu halının kurgandaki diğer eşyalarla birlikte İskitlere ait olduğunu düşünmüş ve M.Ö. V. Yüzyılla tarihlendirmiştir. Ancak daha sonra Ghirsman ve Bussagli halının Hun eseri olduğunu ve M.Ö. IV –III yüzyıllarda yapılmış olacağını ileri sürmüştür.[7]

 

Pazırık halısı tam bir ustalık eseridir. Kareler içinde çiçek motifleri, süvari figürleri, geyik figürleri ve grifonlarla[8] süslenmiştir. Beyaz, sarı, mavi renkler hâkim olup, kırmızı zemin üzerine işlenmiştir.

 

 

Resim 1: M.Ö. V.yüzyıl St. Petersburg Arkeoloji ve Hermitage Müzesi (1.83×2.00 mm)

 

 1. 1. 1 Bozkır Sanatı

Orta Asya’da hayvansal bezeme[9] üslubu, Hunlar tarafından benimsenmiştir. “Bu sanatın oluşumunda iki gelişmenin önemli etkileri vardır: M.Ö. II. Yüzyılda maden işçiliğinin ortaya çıkışı ve ilk yüzyılda hayvancılığın gelişimi.”[10] Bozkırlarda yaşamlarını süren Hunlar, günlük yaşamlarında ve savaşlarda kullandıkları araçlara, hayvan motifleri işlemiştir. Bir “Pazırık kurganında bulunan mumyalanmış cesedin vücudundaki dövmeler arasında hayvan figürlerine geniş yer verilmiş oluşu da bu üslubun ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir.”

(Yücel, 2000, s.39)

 

Sanat Tarihçisi Nejat Diyarbekirli[11] Hun sanatını incelememiz konusunda önemli araştırmalarda bulunmuş, örneklerini sunmuştur.

 

 

Resim 2. Nejat Diyarbekirli’den

 

1.Pazırık kurganlarından Hunlara ait birçok eğer örtüsü çıkarılmıştır. Çoğunun üzerinde yırtıcı hayvan motifleri görülür. Resim 2’deki eğer örtüsünde Kaplan, Geyiğin sırtına sıçramış, boynuna doğru yönelmiştir. İki hayvan arasındaki mücadele açıkça görülür. Hayvan ve grifon betimlemelerinden gücü ve onları üstün, yüce varlıklar olarak işledikleri söylenebilir. Hayvanlar insanlardan üstün tutulmuş, insan figürü ikinci plana atılmıştır. Çünkü hayvan insana nazaran daha üstün yeteneklere, içgüdüye sahiptir. Buda niçin hayvan tasvirlerine yöneldikleri sorusunun yanıtı olabilir. “Geyiğin vücudunda Altay’daki Hun Sanatının özelliklerinden; nokta, yarım daire ve yarım nal biçimlerinde ajurlanmış boşluklar görülmektedir”[12]

 

 1. 2. Göktürk Resim Sanatı

Hunların devamı olan Göktürkler, Türk adı ile kurulan ilk Türk Devletidir. Gök tanrı inancının esas alındığı Şamanizm, diğer Türk toplumları gibi Göktürklerinde kültürü olmuştur. Şamanist inancın simgeleri yapılan resimlerde görülür. Bu simgelerden birisi de “Şamanist Türklerin en kutsal bildikleri Kayın ağacıdır.”[13]

 

 

Resim 3. Kayın Ağacı Minyatürü                               Resim 4. Kayın Ağacı Minyatürü

 

 

Resim 5’de görülen tasvir Boğa betimlemesidir.  “Geçitlerin üstünde ölüm resimleri vardır. Boğa resmi çok büyük 1.70 santim civarındadır. Kötü ruhlardan koruyucu olarak görülmektedir.”[14]

 

 

Resim 5. Boğa Minyatürü

 

 

Göktürk portrelerini incelersek, gözler çekik ve surat asıktır. Başka bir resimsel anlatım Göktürk mezar taşlarıdır. Ölenin adı, unvanı, yaşı yazılarak kişi ölümsüzleştirilir. “Göktürk Mezarları üzerinde ölünün yaşamını konu alan olaylar resimlerle anlatılmıştır.”[15] Böylece Göktürk dönemi yaşantısı ve kimlikleri üzerine yorumlar yapılabilmektedir.

 

 1. 3. Uygur R esim Sanatı

Göktürk Devleti sonrası Uygurlar, Türk toplulukları içerisinde ilk yerleşik hayata geçen Türk topluluklarıdır. “Eski Türk resminin asıl temsilcileri, sanatta çok istidatlı olan Uygur Türkleridir.”[16] Bu sebeple resim sanatında en çok ilerleyen Türk Devletinin Uygurlar olduğunu söylemek mümkündür. Şamanizm, Budizm, Manihaizm dinleri yaygın olduğundan, çeşitli rahipler, Buda resimleri mabetlerin duvarlarında görülür. Bazı minyatürler Çinli ressamlar tarafından resmedilmiştir. Sebebi Uygurlarla Çinlilerin yakın ilişkide olması olabilir. Başka bir yakınlık gösterisi de Uygur resimlerinde, Çin kültürünün etkilerinin görülmesi olabilir.“Uygur minyatür sanatının başlangıcı Maniciliğin kutsal kitabında bulunan resimlere dayanmaktadır. Esasında kompozisyon ve renk açısından fresko tekniğinden pek de farklı değildir”[17]

 

Ay ve At Uygurlarda önemli bir simgedir. Takvimlerinde ayın aylık dönüşlerine isimler vermişlerdir. “Ay menzilleri bazı Uygur tapınaklarının kubbeleri üzerinde insan biçimli şekillerle piktografik ve figüratif olarak tasvir edilmiştir.”[18]

 

 

 

 

Resim 6. Emel Esin’den[19] Ay Tasvirleri                   Resim 7. At çini. Bezeklikte,  üzerinde Türk yazılar bulunan

Uygur duvar resmindeki at çinini temsil eden figürün baş çizimi

(Emel Esin’den)

 

 

Uygurların diğer bir gelişmiş yönü de portre sanatına ilişkin yaklaşımlarıdır. “İnsanın yüzüne ferdi bir özellik vermek yani portre yapmak sanatı ilk defa 750’den sonra Türk duvar resimlerinde başlamıştır.” (Aslanapa,2005,s.16) Uygurların portre sanatı ile ilgilenmeleri, kişilerin karakteristik özelliklerini görebilmemiz açısından kolaylık sağlamışlardır. Bu portreler Göktürk dönemi portreleri gibi çekik gözlü aktarılmıştır. Genel olarak saçlar siyah ve yukarıdan bir toka yardımı ile toplanmıştır. Kız figürlerinde kulaklarda kalın halkalı küpeler, etekler yerlere kadar uzanmıştır. Resimlerin altına isimler yazılmış, şahısların kimlikleri ortaya çıkmıştır.

 

 

 

Resim 8. Emel Esin’den Vakıfçı Prensesler

Sonuç

Orta Asya Türk Tarihi, her açıdan incelemeye değer bir konu olmuştur. Günümüz Türk sanatını incelememiz gerekiyorsa öncelikle Orta Asya Türk sanatını değerlendirmeye almalı, geçmişin izlerine bakılmalıdır. Bu dönem bize sadece Türk kültürünü, sanatını, inancını vermekle kalmıyor, diğer ülkelerle geçmişte yaşanan ilişkilerimizi, etkileşimlerimizi de aydınlatmaktadır. Bütün bunların doğrultusunda bu çalışma, Orta Asya Resim sanatına bakış açımıza kolaylık sağlamak için ele alınmıştır.

 

 

KAYNAKÇA

 

“Ağaç İnancı”, (20 Ocak 2014) 25 Mayıs 2014,  http://tr.wikipedia.org/wiki/Ağaç_inancı.

 

Aslanapa, O. (2005) “Türk Sanatı” 7. Basım, İstanbul: Remzi Kitapevi.

 

Çoruhlu, Y. (2007) “Erken Devir Türk Sanatı” , İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 

Diyarbekirli, N. (1972) “Hun Sanatı”, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları.

 

Esin, E. (2004) “Orta Asya’dan Osmanlıya Türk Sanatında İkonografik Motifler”, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 

“Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri”, ( 28 Mart 2009) 24 Mayıs 2014,  http://www.frmtr.com/

 

Özdel, G. “1500 Yıllık Göktürk Mezarları Ve Duvar Resimleri (II)”, ( 9 Ocak 201425 Mayıs 2014, http://www.youtube.com/watch?v=WkUq0vK-Ivg&hd=1

 

Roux,  J.P.  (2006) “Orta Asya Tarih Ve Uygarlık” (L. Arslan Çev. ) 2. Basım, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 

Yücel, E. (2000) “İslam Öncesi Türk Sanatı”, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

 

⃰⃰ Lisans Öğrencisi, Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim, 16090, Bursa, TÜRKİYE, P.kaya@hotmail.com.tr

 

[1]Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri, ( 28 Mart 2009) 24 Mayıs 2014,  http://www.frmtr.com/

[2] Islak sıva üzerine toprak boyalarla yapılan duvar resmidir.

[3] Kaya üzerine yontulmuş, çizilmiş veya boyanarak yapılmış arkeolojik resim sanatıdır.

[4] Erdem Yücel, İslamiyet Öncesi Türk Sanatı, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2000, s.97-109

[5] Orta Asya Türklerinde ölen şahsın eşyalarıyla birlikte gömüldüğü tepe biçimindeki mezardır.

[6] Erdem Yücel, İslamiyet Öncesi Türk Sanatı, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2000, s.32

[7] Erdem Yücel, İslamiyet Öncesi Türk Sanatı, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2000, s.35

[8] Kartal başı, kanatları ve pençesi ile aslan vücudunun birleştirilmesinden meydana gelen hayali varlık.

[9] Sistemli bir şekilde tekrarlanan süsleme motifidir.

[10] Jean-Paul Roux, Orta Asya Tarih Ve Uygarlık, (L.Arslan çev.) 2.Basım, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006, s.52

[11] İlkokulu Adapazarı’nda bitirdi. Saint Joseph Fransız Koleji’ne yazıldı. Yatılı olarak başladığı okula ailesinin İstanbul’a taşınması üzerine gündüzlü olarak devam etti. Fransızca’yı ve Fransız kültürünü bu okulda öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi. 1954 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını burada yaptı. Güzel Sanatlar Akademisi’nde Zeki Faik İzer kurduğu Türk Sanat Tarihi Enstitüsü’ne asistan oldu. 1964 yılında sanat tarihi araştırmaları için Orta Asya’ya gitti. Orta Asya’ya Türkiye’den giden ilk sanat tarihçisi oldu.

[12] Nejat Diyarbekirli, Hun Sanatı, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları, 1972 s.128

[13] Ağaç İnancı, (20 Ocak 2014) 25 Mayıs 2014,  http://tr.wikipedia.org/wiki/Ağaç_inancı.

[14] Garip Özdel, 1500 Yıllık Göktürk Mezarları Ve Duvar Resimleri (II), ( 9 Ocak 2014)  25 Mayıs 2014; http://www.youtube.com/watch?v=WkUq0vK-Ivg&hd=1

[15]Erdem Yücel, İslamiyet Öncesi Türk Sanatı, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2000, s.88

[16] Oktay Aslanapa,  Türk Sanatı, 7.Basım, İstanbul: Remzi Kitapevi,  2005,  s.16

[17] Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2007, s.275

[18] Emel Esin, Orta Asya’dan Osmanlıya Türk Sanatında İkonografik Motifler, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2004, s.117

[19] Yazar, araştırmacı. İstanbul’da doğdu. Paris’de Ecoles des Sciences Politiques’in Tarih Bölümünü bitirdi. Paris ve Viyana güzel sanatlar akademilerinde mimarî, resim, mozaik, vitray ve gravür eğitimi gördü. Paris Üniversitesinde sanat tarihi üzerine doktora verdi.

Kategoriler
Müzik Albümleri

Sertab Erener Kırık Kalpler Albümü

Sertap erener Kırık Kalplersertab_erener

Ünlü Şarkıcı, ve şarkı sözü yazarı, besteci ve prodüktör Sertab Erener, yeni albümü“Kırık Kalpler Albümü”nün tanıtımı kapsamında İstanbul’da veBodrum’da konserler verecek.

Sezen Aksu’nun  yetiştirdiği en büyük isimlerden biri olan soprano Sertab Erener, müzik hayatına “Sakin Ol” albümüyle başladı. 1 milyon satan albüm Sertab Erener’i o yılın en iyi çıkış yapan sanatçı seçilmesine de vesile oldu. Operadan popa kadar pek çok müzik türündeki şarkıları yorumlayabilen sanatçı, sesiyle dinleyenlerini bir anda büyüledi. Jose Carreras ve Ricky Martin gibi dünyaca ünlü sanatçılarla da iş birliği yaptı. Özellikle Ricky Martin ile “Private Emotion” düeti hem Türkiye’de hem de Ortadoğu’da büyük ses getirdi. 2003 yılında Letonya’da gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye’yi “Everyway That I Can” şarkısıyla temsil etti ve onun sayesinde Türkiye ilk defa bu yarışmada birinci oldu. Bu birincilik, Sertab Erener’in Avrupa’daki ilgisini daha da artırmış oldu.

Sertab Erener’in yorumladığı Bob Dylan şarkısı “One More Cup Of Coffee”, “Masked and Anonymous” adlı Hollywood yapımı filmin soundtrack albümünde yayınlandı. 2005 yılında Fatih Akın‘ın İstanbul’u anlattığı “Crossing the Bridge – Sound of İstanbul” belgesli için Madonna‘nın “Music” parçasını da yeniden yorumladı.

Son olarak ise büyük özenle hazırladığı Kırık Kalpler Albümü’nü hayranlarına sundu. Bu albümüyle 90’lara gittiğini belirten Sertap Erener, tercihini melankolik ezgilerden yana kullandu. Emre Kula’nın prodüktörlüğünü üstlendiği albüme Can Bonomo, Yıldız Tilbe, Soner Sarıkabayı, Ersel Serdarlı, Can Temiz ve yine Emre Kula söz ve müzik destekleriyle katkıda bulundu.

Albümün ilk tanıtım konseri 12 Temmuz’da Zorlu Center PSM’de gerçekleşecek. Ertesi gün yani 13 Temmuz akşamı ise Sertab Erener Bodrum Antik Tiyatro’da konser verecek.

Biletler Biletix’te.

Kategoriler
Kitaplar

Dergah Yayınları:3 Yeni Kitap

paris-bessehir-mahya

Dergah yayınlarından güzel 3 yeni baskılı kitap.

Dergah yayınlarında güzellikler devam ediyor yakın zamanda piyasaya çıkan 3 yeni baskılı kitap:

‘Bir Başka Paris’, ‘Beş Şehir’ ve ‘Mahya: Müslüman İstanbul’a Mahsus Bir Gelenek’. Bu kitapların ortak ve ilgi çeken yanı büyük boy, fotoğraflı ve güzel kağıda basılmaları.

Bir Başka Paris

Bir Başka Paris,Orhan Okay’ın Paris seyahatlerinde çektiği fotoğraflar ile Paris’e dair yazılarını ihtiva eden bir eser. Ağırlıklı olarak Okay’ın 1963-65 yılları arasında Paris’te bulunduğu sırada çektiği fotoğraflardan oluşuyor. (Nevadirden de olsa Hoca’nın 1978’de gidişine ait fotoğraflar mevcut.)

Kitabın adının ortaya çıkış hikayesi: Okay bu ismi Yahya Kemal’in Paris’ine nazire yaparak kullanıyor. Yahya Kemal Paris’te bulunduğu vakit şehir güzel devrini yaşıyordu. Ancak Okay’ın gittiği Paris iki dünya savaşının yıprattığı bir kentti. Buna rağmen Orhan Okay şehirde aynı ruhu ararcasına hareket ediyor ve şehre ruhuna dair ne varsa temas etmeye çalışıyor.

300 den fazla fotoğraf mevcut kitapta ve bunlar daha yüzlercesinin içinden seçilmiş. Fotoğraflar her han herşey karşınıza çıkabiliyor,bir anıt ve ya bir insan hepside güzel detaylarla adlandırılmış.Orhan Okay kitaba İstanbul’dan yola çıkışından itibaren başlıyor. Gemiden hbr-bka-pars[1]atıralar sunuyor. 2 sene kalacağı Paris’e dair ilk gözlemlerini aktarıyor. Paris’teki son Osmanlılardan bahsediyor. Müzeler, heykeller, tablolar, parklar, ormanlar Hocanın kaleminden anlatılıyor. Bir Başka Paris’te kente dair ne varsa yer buluyor kendine.

Kitapta, 50 sene öncesinin, iki dünya savaşının yıprattığı Paris’ten gördüklerini hissettiklerini aktarılıyor. Bir zamanların rüya şehri Paris’e dair bir ilim adamının şahitliğini belgelediği mutlak görülmesi gereken bir eser ortaya çıkmış oluyor.

Beş Şehir

İkinci kitap Beş Şehir. Beş Şehir belki de Ahmet Hamdi Tanpınar’ın en kült eseridir. Kısa, anlatımı akıcı, Tanpınar’ın dil ve üslubunu görmek için vazgeçilmez bir eserdir. Okuma listelerinin başında olan bu eser Beşir Ayvazoğlutarafından notlandırılıp fotoğraflarla bezenerek yeniden yayınlandı. Kitabın bu yeni baskısı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın gezdiği dönemdeki beş şehri o döneme ait fotoğraflarla sunuyor.

bes-sehir[1]Ayvazoğlu’nun kitap için çok uğraştığına şahit olmuştum birkaç kez. Bir ismin tahkiki için onlarca kitap karıştırıp onlarca hocaya danıştığını kendisinden duydum. Tanpınar gibi söylediğini “aklındaki estet imbikten süzerek” kağıda döken bir yazarın belki de tam anlamıyla hiçbir zaman ulaşılamayacak olan kaynaklarına gidip bahsettiklerinin doğruluğunu/yanlışlığını ortaya koymak muhakkak ki muazzam bir iş. Ayvazoğlu, lise talebelerine, ne okuyayım diyenlere “önce bir Beş Şehir’i oku” dediğini, ancak eseri hazırlarken aslında bu eserin hiç de öyle kolay anlaşılacak, hatta belli bir birikim olmadan anlaşılabilecek bir eser olmadığı kanısına vardığını aktarmıştı kitabın tanıtım toplantısında.

Kitabın başında gayet değerli bir giriş yazısı kaleme almış Ayvazoğlu. Burada Beş Şehir’in nasıl kaleme alındığı, baskıları, kitabın muhteviyatı,Mehmet Kaplan’ın tıpkı bu baskıda olduğu gibi vefatından kısa bir süre önce fotoğraflarlaBeş Şehir baskısı hazırlamak istediği anlatılmış. Beş Şehir’i müteaddiden okumuş olanların dahi bu yazıya bakmaları gerek kanaatindeyiz (Dergâh dergisinin Temmuz 2016 sayısında Ayvazoğlu ile bu kitaba dair bir sohbet mevcut, ilgililerine bildirelim).

Beş Şehir’i dönemin fotoğrafları ve Ayvazoğlu’nun çeşitli noktalara temas eden açıklamaları ile birlikte okumak hem Tanpınar’ın dünyasına bir nebze daha nüfuz edebilmek, hem de bir zamanların Türkiye’sini görmek için çok değerli bir fırsat.

Müslüman İstanbul’a Mahsus Bir Gelenek: Mahya

Mahya-Kapak.inddSon kitap ise İsmail Kara’nın hazırladığı Mahya kitabı. Mahya bize her Müslüman beldede ramazan geldi mi semayı süsleyen bir olmazsa olmaz gelir. Ancak oysa ki bu sadece Müslüman İstanbul’a has bir gelenektir. İsmail Kara bu kitabında bize bu tarihî seyri sunuyor.

Mahyalara dair ilk çalışmalar bir zamanlar kendisi de mahyacı çıraklığı yapmış olan Süheyl Ünver tarafından 1932 yılında yapılmış. Ünver sonradan mahyalara dair araştırmalarına devam etmiş. Kara da kendi kitabının Süheyl Ünver’in bu araştırmalarına mütevazı bir zeyl olarak görülmesinden yana.

Kitap dini kültürün içerisinde doğmuş mahyanın, mahyayı seyreyleyen ahaliye, edebiyata, sanata, dile nasıl ve ne şekilde sirayet ettiğini irdeliyor. Bunlar şüphesiz sırf kelimeler ile anlatılsa kuru kalacaktı. Kitaba letafeti, Hoca’nın değindiği meselelerin yanında kullanılan 200’ün üzerinde görsel katıyor. Çizimler, resimler, fotoğraflar ışıklı bir dünyayı gözler önüne seriyor. Mahya kitabı hayatımızın on ikide birinde kendine has yer tutan bir güzelliğe dair okunması, görsellerin incelenmesi gereken bir kitap.

Kategoriler
Vizyona Girenler

Soygun: Kimseyi Arkada Bırakma

soygun-kimseyi-arkada-birakma

15 Temmuz 2016

2015 – Fransa

Aksiyon ,  Dram ,  Gerilim ,  Suç

81 Dak.

Julien Leclercq

Sami Bouajila ,  David Saracino ,  Guillaume Gouix , Youssef Hajdi ,  Redouane Behache

Julien Leclercq

 –

The Crew

Özet:

Yanis Zeri (Sami Bouajila) ve soygun çetesi için hayat güzel gitmektedir. Planladıkları soygunları bir pürüzle karşılaşmadan tamamlayıp güzel paralar kazanmaktadırlar. Ancak bunlara rağmen çetede bir huzursuzluk başgöstermiştir. Sorunun kaynağı Yanis’in kardeşi Amin’dir (Redouane Bahache). Kendine payından memnun olmayan Amin, bir soygunun ardından silahı ortadan kaldırmak yerine bir uyuşturucu çetesine satar. Ancak çete silahı yakalatınca silahın geçmişte bir soyguna karıştığı anlaşılır ve uyuşturucu çetesi bundan dolayı Yanis’ten karşılık ister ve milyonlarca dolar değerinde uyuşturucu çalmaya zorlanırlar. Soygun yine sorunsuz gerçekleşse de artık uyuşturucu işine bulaşmışlardır ve sevdikleri insanların hayatı tehlikeye girmiştir.

Yabancı film yapımı Braqueurs Full izle ayrıca kota dostu olarak The Crew tek part izle. 2015 – 2016 popüler filmleri bedava izle “Braqueurs”turkce dublaj izle 720p 1080p kalitede online film izle Filmlerimiz her gün sizler için güncellenmektedir. Dilerseniz (…….) altyazılı izle sevdiğiniz yerli yabancı filmleri istediğiniz kalitede seyredebilirsiniz. Üstteki sekmelerden tıklayarak The Crew sinema çekimi izle

Kategoriler
Vizyona Girenler

Buz Devri 5 Büyük Çarpışma

buz-devri-5-buyuk-carpisma

15 Temmuz 2016

2016 – ABD

Animasyon ,  Komedi

99 Dak.

Mike Thurmeier,  Galen T. Chu

 –

Haluk Bilginer ,  Yekta Kopan ,  Ali Poyrazoğlu ,  Altan Erkekli ,  Özden Ayyıldız

Michael J. Wilson ,  Yoni Brenner ,  Michael Berg , Aubrey Solomon

Carlos Saldanha ,  Chris Wedge

Ice Age 5, Buz Devri: Büyük Çarpışma

Özet:

Scrat’in meşe palamudunun peşindeki bitmeyen takibi, bu kez Dünya’nın dışına çıkmasına neden olur. Ancak Scrat, birtakım şanssız tesadüfler sonucunda dünyayı yok edebilecek olaylar zincirini başlatır. Dünyaya çarpacağı kaçınılmaz olan göktaşından kaçabilmek için Manny, Sid, Diego ve arkadaşları, daha önce hiç görmedikleri yerler ve yaratıklarla karşılaşacakları bir yolculuğa çıkarlar.Daha önceki serilerdeki başarısını bu seride de sürdürmeyi planlayan Ice Age 5 animasyon sevenlerin merakla beklediği bir film.

Yabancı film yapımı Buz Devri 5 Büyük Çarpışma Full izle ayrıca kota dostu olarak Buz Devri 5 tek part izle. 2015 – 2016 popüler filmleri türkçe dublaj alt yazılı olarak “Ice Age 5” 720p 1080p kalitede izle.Filmlerimiz her gün sizler için güncellenmektedir sevdiğiniz yerli yabancı filmleri istediğiniz kalitede seyredebilirsiniz. Şu anda (Buz Devri 5 Büyük Çarpışma) isimli güzel ve keyifli filmi izlemektesiniz.

Kategoriler
Kitaplar

Osmanlı İnsanlığın Son Adası

osmanli-insanligin-son-adasi-kitabi-mustafa-armagan-
Mustafa Armağan, yıllardır üzerinde çalıştığı Osmanlı tarihini yeni bir gözle okuma fırsatını sunuyor eser  Osmanlı: İnsanlığın Son Adası adlı kitabıyla  geliyor.

Bildiğimiz bu büyük tarihin bilmediğimiz nice yönlerini, yeni bir bakışla gündeme getiren Mustafa Armağan, böylece Osmanlı tarihindeki bazı klişeleşmiş hüküm ve anlatıları sorgulamaya girişiyor: Kapitülasyonlar iyi bir şey miydi? Osmanlı toplumu erkek egemen miydi? Harem gerçekten de bir haz mekânı mıydı? Patrona Halil bir eşkıya mıydı yoksa halk kahramanı mı? Osmanlı’da demokrasi var mıydı? Osmanlı: İnsanlığın Son Adası, bu ve benzeri soruları cevaplandırmaya yönelik kışkırtıcı bir okuma girişimi.

Yazarın Kendisinden :

“Bu ülke”nin aydını olmak gibi ağır bir sorumluluk var sırtımda. Asırlar boyunca haksızlıklara uğramış bir toplumun ve boynu bükük durmak zorunda bırakılmış bir neslin mensubu olarak -kimse kusara bakmasın- incelediğim nesneye bir avuç kükürde bakar gibi bakamam. Üstelik de mensubu olduğum medeniyet, yeryüzü yağmacılarına karşı şerefli bir direnişi gerçekleştirmiş ve bu süreçte hem dışarıdan, hem de bizzat kendi evlatları tarafından haksızlıklara uğramışsa bu konudaki tarafsızlığımın objektiflik anlamına gelmeyeceğini, gelemeyeceğini söylemek zorundayım.Cemil Meriç, “Ben bu mazlum medeniyetin sesi olmak istiyorum” demişti. Ben de, bu kitapta, mazlum bir tarihin sesi olmak istedim. Okul kitaplarından tutun da sözde Osmanlı’yı savunmak amacıyla yazılmış ideolojik kitaplara kadar itilen, kakılan, reddedilen, yeterince anlama çabası gösterilmeden mahkûm ediliveren ve sürekli kolaycı şablonlara göre yargılanan Osmanlı tarihinin bütün bu ideolojik ve siyasi boyalar döküldükten sonra görünecek olan gerçek dokusundan bazı kesitler çıkartmaya çalıştım. Yeniçeri Ocağı’na atılan güllelerin gerçekte Osmanlı toplumunun tam kalbine düştüğünden başlayan ve “Osmanlı gerilemesi” diye bir şeyin olup olmadığına varan, yahut “Padişahlar güler miydi?” sorusundan yola çıkan ve kapitülasyonların “iyi” bir şey olduğuna dayanan pek çok “aykırı” görüşün dile getirilmesinin sebebi bu aslında. Bize gösterilmek istenilen tarihin perde arkasındaki yüzünü seçme ve bir yerde “inşa” etme çabası benimki.

-Mustafa Armağan-

Kategoriler
Büyük Sanatçılar

Ahmet YEŞİL Kimdir ?

ahmet-yesil
Ahmet Yeşil 1954’de Mersin’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı ilde gördü. Ressam Nuri Abaç, İlhan Çevik ve Ernür Tüzün’ den gerekli resim eğitimini aldı.

Başta Kültür Bakanlığı, DYO Eğitim Vakfı Müzesi, Ankara Resim Heykel Müzesi, Körfez Belediyesi Müzesi, Balıkesir Belediyesi Devrim Erbil Müzesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Koleksiyonu, İngiltere Kraliyet Koleksiyonu, Eczacıbaşı Koleksiyonu, Cumhuriyet Gazetesi Müzesi, Uğur Mumcu Vakfı Koleksiyonu, Hacettepe Üniversitesi Resim Heykel Müzesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi olmak üzere, yurt dışında, Almanya, ABD, Kanada, Hollanda, İngiltere başta olmak üzere, birçok ülkede de yapıtları bulunmaktadır.

Sanatçı, UNESCO AIAP Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve BRHD üyesidir. Sanatçı şimdiye kadar 89 kişisel olmak üzere, 289 karma ve yarışmalı sergiye katıldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 19 ödül aldı.

Ödülleri:
 • 2011 Louvre Müzesi, Carousel Salon Sergisi Gümüş Madalya Ödülü, Paris – Fransa
 • 2011 Mersin İSK Kent Onur Ödülü
 • 2010 Sanat Kurumu, Yılın Resim Dalında Sanatçı Ödülü
 • 2009 Louvre Müzesi, Carousel Salon Sergisi Delagasyon Ödülü, Paris – Fransa
 • 2004 III. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Sanat Özel Ödülü
 • 1997 II. Deniz Müzesi Komutanlığı 1. Ödülü
 • 1996 I. Deniz Müzesi Komutanlığı 3. Ödülü
 • 1995 Kayseri Valiliği Resim Yarışması Ödülü
 • 1993 Kültür Bakanlığı I. Kapadokya Resim Yarışması Mansiyon
 • 1993 26. D.Y.O. Resim Yarışması Büyük Ödülü
 • 1992 Tekel VI. Geleneksel Resim Yarışması I. Ödülü
 • 1992 Sanatçı Gözüyle Antalya Resim Yarışması, Mansiyon
 • 1992 Adana Çimento Sanayi Resim Yarışması Mansiyon
 • 1991 Körfez Belediyesi Resim Yarışması Mansiyon
 • 1990 TPAO Resim Yarışması’nda I. Mansiyon
 • 1989 Ordu İl Resim Yarışması’nda I. Mansiyon
 • 1985 Mersin Uluslar arası Resim-Heykel-Seramik Yarışmasında Mansiyon
 • 1983 Turgut Pura Yarışması’nda Kültür Bakanlığı Ödülü
 • 1982 Turgut Pura Yarışması’nda İzmir Resim Heykel Müzesi Ödülü
Seçilmiş Sergileri:

2014 Galeri Soyut, “Retrospektif Dokunuşlar”, Ankara – Türkiye
2012 Survivors Mostra D’arte Contemporanea A Firenze, Floransa – İtalya
2012 Galeri Soyut, “Yaşama Dokunmak”, Ankara – Türkiye
2011 Carruusel Du Louvre Salle Le Nötre 99 rue SNBA Salon Sergisi Paris, Fransa
2011 Floransa Bienali, İtalya
2011 Grand Palaris Salon Exhibition, Paris – Fransa
2011 Galerie Tuillier, Paris -Fransa
2011 Art Gallery Earth, New jersey – ABD
2011 Miami Solo Expo, ABD
2011 February Visual Touches Exhibition, New York – ABD
2010 Galeri Soyut, “Görsel Dokunuşlar-III”, Ankara – Türkiye
2010 Grand Palaris Salon Exhibition, Paris – Fransa
2008 Carruuseldu Louvre Salle Le Nötre 99 rue SNBA Salon Sergisi, Paris – Fransa
2008 Plastic Arts International Festival in Monastir – Tunus
2007 Galeri Soyut, Ankara – Türkiye
2007 Carruuseldu Louvre Salle Le Nötre 99 rue SNBA Salon Sergisi Paris – Fransa
2006 Marson De I’UnescoColoir X – XL Place De Fontenoy, Paris – Fransa
2006 Le centre Culturel Anatolie de Paris / FRANSA
2005 Herrenhof Mussbach Sanat Galerisi Neustadt/ Almanya
2005 Gallery Hittite, Toronto – Kanada
2004 Lahey Hause Of Art Gallery, Hollanda
2003 Monreal, Kanada – Karma Sergi
2003 Amsterdam Hause Of Art Galeri, Hollanda

Kategoriler
Vizyona Girenler

Simülasyon

simulasyon-

Film Adı: Simülasyon
Orjinal Adı: The Call Up

Film Türü: Bilim-Kurgu, Aksiyon

Vizyon Tarihi: 15 Temmuz 2016 Cuma

Film Süresi: 90 dk

Yönetmen: Charles Barker

Senaryo: Charles Barker.
Yapımcılar: John Giwa-Amu, Matthew James Wilkinson.
Görüntü Yönetmeni : John Lee.
Müzik: Tom Raybould.
Oyuncular: Morfydd Clark, Max Deacon, Adriana Randall, Parker Sawyers, Chris Obi, Ali Cook.
Dağıtım: Bir Film.

Tek çıkışın kazanmak olduğu bilim-kurgu aksiyon türündeki filmin yönetmeni Charles Barker.

En iyi online bilgisayar oyuncuları ve esrarengiz bir turnuva. Oyunda birinci olanın ödülü $100.000. Sanal gerçeklikte çığır açan yeni bir savaş oyunu bu. Oyuncular, son teknoloji ile donatılarak hazırlanmış kıyafetleri ve ekipmanları sayesinde tamamen oyunun dünyasına giriyorlar. Fakat kendilerini bir savaşın ortasında bulan genç ‘gamer’ları daha da büyük bir sürpriz beklemektedir. Bu gizemli simülasyonun gerçeklik seviyesi tahminlerinin çok ötesindedir. Oyunda ölürsen, gerçek hayatta da ölür müsün?

Kategoriler
Vizyona Girenler

Mike ve Dave: Ah Bir Sevgili Yapsak

mike-ve-dave-ah-bir-sevgili-yapsak-

Film Adı: Mike ve Dave: Ah Bir Sevgili Yapsak

Orjinal Adı: Mike & Dave Need Wedding Dates

Film Türü: Komedi

Vizyon Tarihi: 08 Temmuz 2016 Cuma

Film Süresi: 98 dk

Yönetmen: Jake Szymanski

Senaryo: Andrew Jay Cohen, Brendan O’Brien.
Yapımcılar: Peter Chernin, Jonathan Levine, David Ready, Jenno Topping.
Görüntü Yönetmeni : Matthew Clark.
Müzik: Jeff Cardoni.
Oyuncular: Anna Kendrick, Zac Efron, Aubrey Plaza, Adam Devine, Sugar Lyn Beard, Chloe Bridges, Stephen Root.
Dağıtım: Moments Ent.

Başrollerinde Zac Efron, Adam Devine, Anna Kendrick ve Aubrey Plaza’nın paylaştığı komedi filmi Mike ve Dave: Ah Bir Sevgili Yapsak’ın yönetmeni ise Jake Szymanski.

 

Hayatları partiyle geçen iki kardeş Mike (Adam Devine) ve Dave (Zac Efron), kız kardeşlerinin Hawaii’deki düğüne beraber katılacakları eşlerini (Anna Kendrick, Aubrey Plaza) bulmak için internete ilan verirler. Bu durumdan kolayca sıyrılmayı bekleyen kardeşler, kendilerini bir anda kontrol edilemez ikilinin ellerinde bulurlar.

Kategoriler
Dünya müziği

Allan Harris-Roberta Gambarini

 

Allan Harris-Roberta Gambarini

İstanbullu caz severler in merakla beklediği konser.

23. İstanbul Caz Festivali, 20’nin üzerinde mekanda 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek yaklaşık 50 konserle, bu yaz da İstanbulluları caz müziğinin efsaneleriyle buluşturacak.

Brooklyn caz sahnesinin en tecrübeli isimlerinden, ödüllü caz vokalisti Allan Harris, iki Grammy ödüllü caz trompetçisi Roy Hargrove ve caz vokalin İtalya’dan çıkan en büyük ismi Roberta Gambarini, Kamil Özler yönetimindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’yla birlikte festival takipçilerine özel bir konser sunacak. Sahnedeki yıldız isimler ve gökyüzündeki yıldızların bir araya geldiği bu yaz gecesi Açık Hava ışıl ışıl parlayacak.

Bilet Fiyatları:1. Kategori – 325.00 TL
2. Kategori – 225.00 TL
3. Kategori – 168.00 TL
4. Kategori – 101.00 TL
5. Kategori – 78.50 TL
Öğrenci – 56.00 TL

Yer:Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
Taşkışla Cad.
HARBİYE / İstanbul

Tarih : 25 Temmuz 2016 Pazartesi 21:00
Bilet Satış Yerleri :biletix